ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 89/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 มิ.ย. 2564
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภ่่าษีที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 พ.ค. 2564
4 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
517
17 มี.ค. 2564
5 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
09 ธ.ค. 2563
6 แบบบัญชีรายการที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
529
08 ธ.ค. 2563
7 รานงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
16 พ.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่/เครื่องเสียง/เต็นท์นิทรรศการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
698
17 มี.ค. 2563
9 รายงานผลการตรวจสอบรายยงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
656
16 ม.ค. 2563
10 ประกาศ การมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20